மரம் -(அய்யப்ப மாதவன்)

இலைகள்
 

 

 

 

 

 

மரத்திலிருந்து
இலைகள் உதிரும் கணங்கள்

காற்றில் உதிர்கிற நடனங்கள்
ஒன்றுபோலில்லை

ஒன்றுபோலில்லாத உதிரும் கணங்களும்
இலை நடனங்களும் அழகு

எங்கும் நுட்பமாய்ப் பிறப்பும் உதிர்வும்
இடையிடையே நடனமும்
குளிர்ந்த காற்றும்.